Premies en wetten waterwinning - drinkwater

Subsidies premies waterput

Wettelijk kader voor waterwinning

Wat zegt de regelgeving over boringen voor waterwinning?

De wetgeving omtrent de vergunningen en meldingen van waterwinningen en boringen is sedert 1 mei 1999 opgenomen in het Vlarem (rubriek 53-54-55). De volledige tekst vind je terug op www.lne.be (departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid) en meer informatie op www.vmm.be en dov.vlaanderen.be.

Beknopte samenvatting:

 1. Niet ingedeelde winningen:
  • Winningen voor huishoudelijke doeleinden minder dan 500 m³/jaar
  • Winningen waaruit het water enkel met een handpomp wordt opgepompt
 2. Winningen en boringen klasse 3 (meldingsplicht via de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM))
  • Winningen voor het uitvoeren van proefpompingen gedurende minder dan een jaar
  • Winningen voor niet huishoudelijke doeleinden met opgepompt debiet minder dan 500 m³ per jaar
  • Boringen voor andere doeleinden dan waterwinning of bemaling ondieper dan 50 m
 3. Winningen en boringen klasse 2 (vergunningsplicht via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid)
  • Winningen met opgepompte debieten tussen 500 en 30.000 m³ per jaar
  • Winningen voor koude-/warmtepompen met inbegrip van terugpompingen met opgepompte debieten kleiner dan 30.000 m³ per jaar
  • Boringen voor andere doeleinden dan waterwinning of bemaling dieper dan 50 m
 4. Winningen en boringen klasse 1 (vergunningsplicht via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid)
  • Alle winningen met een opgepompt debiet groter dan 30.000 m³/jaar
  • Boringen voor openbare watervoorziening
  • Boringen voor het kunstmatig aanvullen van grondwater

Meldingen en vergunningen kunnen worden aangevraagd via het omgevingsloket: omgevingsloketvlaanderen.be

 

Is een vergunning vereist?

Raadpleeg hiervoor de juiste categorie: niet ingedeelde winningen, winningen en boringen klasse 3, klasse 2 of klasse 1. Zie www.vmm.be en dov.vlaanderen.be.

Grondwaterwinningen die uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden worden gebruikt met een verbruik van minder dan 500 m³/jaar zijn niet ingedeelde winningen. Voor deze winningen is geen vergunning vereist. Wij bezorgen je hiervoor een in te vullen en te ondertekenen attest van niet-ingedeelde winning om dit te staven.
Andere grondwaterwinningen, hebben een meldings- of vergunningsplicht, afhankelijk van het dieptecriterium op de plaats van de boring. In dat geval helpen we je graag verder, ook met het correct invullen van de milieuvergunning, nadat onze offerte werd ondertekend.

Op dov.vlaanderen.be kan je het adres van uitvoering ingeven om het dieptecriterium te kennen.

 

Hoe een vergunningsaanvraag indienen?

De aanvraag kan je van thuis uit indienen via www.omgevingsloketvlaanderen.be. Het loket zal je begeleiden bij de samenstelling van het dossier, tevens zijn er ook enkele infofilmpjes met meer hulp. Bij vragen over de werking, gelieve de helpdesk van het omgevingsloket te contacteren.

 

Wordt de winning van grondwater belast?

Iedereen die water verbruikt van een watermaatschappij of een eigen waterwinning, of water loost, moet een bijdrage voor de zuivering van het afvalwater betalen.

 • Particulieren die enkel leidingwater gebruiken, betalen die bijdrage via de waterfactuur die ze van hun watermaatschappij ontvangen.
 • Wie een eigen waterwinning heeft of meer dan 500m³ leidingwater per jaar verbruikt, betaalt een heffing op de waterverontreiniging.
 • Pomp je grote hoeveelheden grondwater (>500m³/jaar) op? Dan is er nog een bijkomende heffing op de winning van grondwater.

Zie ook www.vmm.be

Drinkwatermaatschappijen en alle exploitanten van een waterwinning van meer dan 500 m³ per jaar moeten een grondwaterheffing betalen. De vergunningsverlenende overheid kan debietmeters opleggen voor alle winningen die vergunningsplichtig zijn. Aan de hand van de debietmeter bepaalt men de heffing op het onttrekken van het grondwater en de heffing op het afvalwater. Wij kunnen een goedgekeurde en geijkte meter plaatsen en eventueel een peilbuis in een bestaande winning monteren.

Bij de berekening van de heffing op de waterverontreiniging wordt een onderscheid gemaakt tussen grootverbruikers en kleinverbruikers. Reken hier zelf je heffing uit.

 

Eigen waterwinning aan- of afmelden

Wanneer je een eigen waterwinning in gebruik neemt of buiten gebruik stelt, of als je de overstap maakt van zuivere eigen waterwinner naar een gemengde eigen waterwinner (eigen waterwinning en leidingwater), moet je dit binnen de twee maanden melden. Aan- of afmelding is van groot belang voor de bepaling van de heffing. Zie ook www.vmm.be.

 

Bestaan er subsidies voor waterputten?

Algemene informatie over subsidies vind je bij www.energiesparen.be. Er zijn echter geen subsidies op federaal of Vlaams niveau voor waterwinning.

Verheyden is een familiebedrijf dat reeds 50 jaar actief is in verticale grondboringen. Wij hebben al meer dan 10.000 boringen met succes verricht, zowel voor particulieren, bedrijven als voor de Vlaamse Overheid. Wij boren putten om warmte of koude (geothermie) en (drink)water uit te winnen.